Có 1 kết quả:

è rán

1/1

è rán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) stunned
(2) amazed