Có 1 kết quả:

ài wū jí wū ㄚㄧˋ ㄨ ㄐㄧˊ ㄨ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. love the house and its crow (idiom); involvement with sb and everyone connected
(2) Love me, love my dog.