Có 1 kết quả:

Àì dé huá · Dá lā dì

1/1

Từ điển Trung-Anh

Édouard Daladier (1884-1970), French politician