Có 2 kết quả:

Àì ěr lánài ěr lán

1/2

Àì ěr lán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Ireland

ài ěr lán

phồn thể

Từ điển phổ thông

nước Ireland