Có 1 kết quả:

ài yù zǐ

1/1

ài yù zǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

jelly fig seed (Ficus pumila var. awkeotsang)