Có 1 kết quả:

gǎn shāng

1/1

gǎn shāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sad
(2) down-hearted
(3) sentimental
(4) pathos
(5) melancholy

Một số bài thơ có sử dụng