Có 1 kết quả:

gǎn zhào lì

1/1

gǎn zhào lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) appeal
(2) attraction
(3) charisma