Có 1 kết quả:

gǎn tàn jù

1/1

gǎn tàn jù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) exclamation
(2) exclamatory phrase