Có 1 kết quả:

gǎn fèn

1/1

gǎn fèn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) moved and inspired
(2) fired with enthusiasm