Có 1 kết quả:

gǎn wù

1/1

gǎn wù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to come to realize
(2) to appreciate (feelings)

Một số bài thơ có sử dụng