Có 1 kết quả:

gǎn fèn

1/1

gǎn fèn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) moved to anger
(2) indignant