Có 1 kết quả:

gǎn huái

1/1

gǎn huái

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to recall with emotion
(2) to feel sentiments

Một số bài thơ có sử dụng