Có 1 kết quả:

gǎn rǎn

1/1

gǎn rǎn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nhiễm phải, mắc phải

Từ điển Trung-Anh

(1) infection
(2) to infect
(3) to influence