Có 1 kết quả:

gǎn rǎn lǜ

1/1

gǎn rǎn lǜ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

rate of infection (usu. of a disease)