Có 1 kết quả:

gǎn jī bù jìn

1/1

Từ điển Trung-Anh

can't thank sb enough (idiom)