Có 1 kết quả:

gǎn jué

1/1

gǎn jué

giản thể

Từ điển phổ thông

cảm giác, cảm nhận, cảm tưởng

Từ điển Trung-Anh

(1) to feel
(2) to become aware of
(3) feeling
(4) sense
(5) perception
(6) CL:個|个[ge4]