Có 1 kết quả:

gǎn jué qì guān

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) sense organs
(2) the five senses