Có 1 kết quả:

gǎn chù

1/1

gǎn chù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) one's thoughts and feelings
(2) emotional stirring
(3) moved
(4) touched

Một số bài thơ có sử dụng