Có 1 kết quả:

gǎn yù

1/1

gǎn yù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) gratitude for good treatment
(2) to sigh
(3) to lament

Một số bài thơ có sử dụng