Có 1 kết quả:

lèng tóur qīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) hothead
(2) rash individual