Có 1 kết quả:

kuì jiù

1/1

kuì jiù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to feel guilty
(2) ashamed and uneasy