Có 1 kết quả:

cí shàn

1/1

cí shàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) benevolent
(2) charitable