Có 1 kết quả:

cí shàn zǔ zhī

1/1

Từ điển Trung-Anh

charity organization