Có 1 kết quả:

cí bēi wéi běn

1/1

Từ điển Trung-Anh

mercy as the guiding principle (idiom); the Buddhist teaching that nothing is valid except compassion