Có 1 kết quả:

Cí zhào sì

1/1

Cí zhào sì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Jishōji in northeast Kyōto 京都, Japan, the official name of Ginkakuji or Silver pavilion 銀閣寺|银阁寺[yin2 ge2 si4]