Có 1 kết quả:

cí méi shàn yǎn

1/1

cí méi shàn yǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) kind brows, pleasant eyes (idiom); amiable looking
(2) benign-faced