Có 1 kết quả:

huāng máng

1/1

huāng máng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

hoang mang

Từ điển Trung-Anh

(1) in a great rush
(2) in a flurry