Có 1 kết quả:

huāng chéng yī tuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

(of a group of people) to run about helplessly