Có 1 kết quả:

shèn zhōng zhuī yuǎn ㄕㄣˋ ㄓㄨㄥ ㄓㄨㄟ ㄩㄢˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to pay careful attention to one's parents' funerary rites