Có 1 kết quả:

Mù ní hēi

1/1

Mù ní hēi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

München or Munich, capital of Bavaria, Germany