Có 1 kết quả:

cǎn bù rěn dǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) spectacle too horrible to endure (idiom); tragic sight
(2) appalling scenes of devastation