Có 1 kết quả:

cǎn rán

1/1

cǎn rán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) grieved
(2) distressed

Một số bài thơ có sử dụng