Có 1 kết quả:

cǎn jué rén huán ㄘㄢˇ ㄐㄩㄝˊ ㄖㄣˊ ㄏㄨㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

extremely tragic (idiom); with unprecedented brutality