Có 1 kết quả:

màn tūn tūn ㄇㄢˋ ㄊㄨㄣ ㄊㄨㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) very slow
(2) exasperatingly slow