Có 1 kết quả:

màn tūn tūn

1/1

màn tūn tūn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) very slow
(2) exasperatingly slow