Có 1 kết quả:

màn gōng chū qiǎo jiàng ㄇㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄔㄨ ㄑㄧㄠˇ ㄐㄧㄤˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

patient work makes a skilled craftsman