Có 1 kết quả:

màn gōng chū xì huò ㄇㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄔㄨ ㄒㄧˋ ㄏㄨㄛˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

patient work makes a fine product