Có 1 kết quả:

màn xìng zi

1/1

màn xìng zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) slow-tempered
(2) phlegmatic
(3) a slowcoach