Có 1 kết quả:

màn xìng pí láo zhèng hòu qún

1/1

Từ điển Trung-Anh

chronic fatigue syndrome (CFS)