Có 1 kết quả:

màn xìng jí bìng

1/1

màn xìng jí bìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a chronic illness
(2) a disease that takes effect slowly