Có 1 kết quả:

màn màn lái ㄇㄢˋ ㄇㄢˋ ㄌㄞˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) take your time
(2) take it easy