Có 1 kết quả:

màn man tūn tūn ㄇㄢˋ ㄊㄨㄣ ㄊㄨㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

very slow