Có 1 kết quả:

màn bǎn

1/1

màn bǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) slow tempo
(2) adagio