Có 1 kết quả:

màn bù

1/1

màn bù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

at a slow pace