Có 1 kết quả:

màn téng téng ㄇㄢˋ ㄊㄥˊ ㄊㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) leisurely
(2) unhurried
(3) sluggish