Có 1 kết quả:

màn pǎo

1/1

màn pǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) jogging
(2) to jog
(3) to canter
(4) a slow trot