Có 1 kết quả:

màn sù shè yǐng

1/1

Từ điển Trung-Anh

slow shutter speed photography