Có 1 kết quả:

màn cháng

1/1

màn cháng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) extremely long
(2) unending