Có 1 kết quả:

màn cháng ㄇㄢˋ ㄔㄤˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) extremely long
(2) unending