Có 1 kết quả:

guàn zéi

1/1

guàn zéi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

habitual thief