Có 1 kết quả:

guàn yǎng

1/1

guàn yǎng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to spoil
(2) to indulge sb (usu. a child)

Một số bài thơ có sử dụng