Có 1 kết quả:

huì xīng

1/1

huì xīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 彗星[hui4 xing1]